Valentin Leather

Hakk?m?zda

Bu güzel ada, MÖ 9.500’den beri yerle?im olarak kullan?lmaktad?r. Paleolitik'ten günümüze Levantinler, Asurlular, M?s?rl?lar, Persler, Hellenler, Romal?lar ve Bizansl?lar, Haçl?lar, Venedikliler, Osmanl?lar, Britanyal?lar ve Yunanl?lar taraf?ndan yerle?ke olarak kullan?ld?.

Büyük ?skender buraya “tanr?lar?n tatile gitti?i” ada dedi ve Afrodit adas? olarak tan?tt?. Romal?lar ve Bizansl?lar bak?r ç?kard?lar ve korsanlara kar?? savundular. I. Aslan yürekli Ri?ar buray? K?br?s Krall??? olarak adland?rd?. Venedikliler ticareti yönlendirdiler. Osmanl?lar köleleri serbest b?rakt?lar ve ticaret yapt?lar. ?ngilizler buray? ticaret rotas? üssü olarak takdir etti ve Rumlar bu aday? kültürel olarak geli?tirdi.

Valentin deri ve kürk olarak bizler bu çok kültürlü de?erleri takdir ediyoruz ve bunlar? sanat?m?zla birle?tiriyoruz. Kolleksiyonumuzda kendi tabakhanelerimizde tabaklay?p dikimhanemizde dünyaca ünlü marka ve stilistlerle birlikte çal??malarla üretti?imiz dünya modas? ile hizmet vermekteyiz.

Tarihçe

Deri insanl?k tarihinden beri kullan?lan bir maddedir.Tarihte çe?itli i?leme seçenekleri ile i?lenmi?tir.(idrar –beyin ya?lar?-mineraller-tuzlar-güvercin d??k?s? vs.)

Ürünlerimiz hammadde olarak koyun, kuzu, filali kuzusu, safian kuzusu ve dünyaca ünlü merinos –toskana-interfino- gibi küçükba? hayvanlar?n derisinden i?lenmektedir.

Tabaklama i?lemi son y?llarda kullan?lan krom tabaklamas? ile alakas? olmay?p tarihteki do?al tabaklama yöntem ve metotlar? tercih edilmektedir.

Kulland???m?z yöntem a?aç kabuklar? ile (me?e-kestane-ladin) eski kuyu içerisinde 10 ay gibi bir süre bekleme sureti ile i?lenmektedir.

Ravent kökü de kulland???m?z ikinci tabaklama çe?ididir, i?leme süresi 16 ay gibi bir süredir.

Bu iki tabaklama türleri do?aya insana kullan?c?s?na zarar vermeden kullan?labilen yegâne tabaklama çe?ididir. Üretim süreci ucuz ve masrafs?z olan kimyasal üretimin aksine uzun süreli ve masrafa dayal?d?r, avantajlar? ise derinin i?leminden sonra tüm yeteneklerini, nefes alabilme özelli?inin %98 ini koruyabilmesidir. Bu da do?al boyamada (çiçek tozu-a?aç kökleri ve bitkiler) bizlere çok büyük bir avantaj sa?l?yor.

Do?al boyalar?n sayesinde ürünler uzun y?llar kendi rengini ve do?all??? korumaktad?r.

Ürünlerimiz kesinlikle kimyasal ve alerjik madde kullan?lmadan üretilmektedir.

Ürünlerimiz tamamen do?al maddelerden üretilmektedir Tag Heuer Replica Watches .